ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ                                                            Letöltés

A vállalkozási tevékenység végzése során a személyes adatok kezelését jogszerűen és

tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Amennyiben az adatkezelővel kapcsolatba került azonosított vagy azonosítható

természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, úgy az

adatkezelésre az EU 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, röviden GDPR) szabályait

kell alkalmazni.

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint

arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének

megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

Az érintett jogosult arra, hogy kérhesse a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését

és megilleti őt az „elfeledtetéshez való jog”, ha a szóban forgó adatok megőrzése sérti

e rendeletet vagy az olyan uniós vagy tagállami jogot, amelynek hatálya az

adatkezelőre kiterjed. Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait

töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtése vagy más

módon való kezelése az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nem

szükséges, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléshez adott

hozzájárulásukat, vagy ha személyes adataik kezelése egyéb szempontból nem felel

meg e rendeletnek.

I. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Jelen tájékoztató célja a FONT PINCÉSZET Kft. (6230 Soltvadkert, Bócsai út 9.; Cg.: 03-

09-122865; adószám: 23461365-2-03) gazdasági társaság adatkezelési folyamatainak

bemutatása és az érintettek tájékoztatása.

Adatkezelővel a kapcsolatot az érintettek felvehetik székhelyén személyesen; postai

úton keresztül levélben; telefonon: 06 20 231 3983; valamint e-mailben:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II. Adatkezelő tevékenységének bemutatása

Az adatkezelő fő gazdasági tevékenységét tekintve nem természetes személyek felé

végez értékesítést, üzleti kapcsolatai elsősorban más gazdasági társaságokkal, egyéni

vállalkozókkal állnak fent. Ennek megfelelően a gazdasági társaságok természetes

személy képviselőinek, egyéni vállalkozóknak és saját munkavállalóinak adatait kezeli

a tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az adatkezelő gazdasági tevékenységének végzése során kiemelt figyelmet fordít a

személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartására, amelyek a jogszerűség,

tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a

pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg és az

elszámoltathatóság.

II/1. Adatkezelő szervezetén kívülálló természetes személyekhez kapcsolódó

adatkezeléssel járó tevékenysége

a) Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések

Az adatkezelő saját weboldalt és Facebook közösségi média oldalt üzemeltet. Az

oldalak látogatása az érintettek szabad elhatározásából történik. Az adatkezelő online

megjelenését a gazdasági társaság népszerűsítésére használja, az oldal-látogatók

adatait adatbázis felépítése céljából nem gyűjti, re-marketing vagy profilalkotás

céljából nem elemzi, és nem tárolja.

Az adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel az érintett természetes személy, vagy jogi

személy természetes személy képviselője vagy kapcsolattartója által az érintett

hozzájárulásával történik.

Az online megadott adatokat, amelyek a kapcsolatfelvételhez, termékminta kéréséhez,

későbbi szerződés előkészítéséhez szükségesek az adatkezelő célhoz kötötten saját

szervezetén belül kezeli, ezeket reklám- vagy egyéb tevékenységű külső ügynökség

felé nem továbbítja.

b) Szerződéses ügyletekhez kapcsolódó adatkezelések

Az adatkezelő a vonatkozó jogszabályban foglalt célhoz kötöttség alapelvének

megfelelően tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezelő az érintett kapcsán a

szerződés megkötéséhez, tartalmának meghatározásához, módosításához,

teljesítéséhez, a számlázáshoz, valamint a szerződéssel kapcsolatos követelések

érvényesítéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, továbbá az adatkezelőre vonatkozó

jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és elégséges személyes adatokat a GDPR

6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, szerződés teljesítése jogalapján kezeli.

A társaság jogi személlyel kötött szerződés során a szerződés megkötéséhez és

teljesítéséhez kapcsolódóan a jogi személy természetes személy képviselőjének és

kapcsolattartójának adatait kezeli.

A jogi személy képviselőjének felelősségi körébe tartozik, az általa más természetes

személyekről (kapcsolattartókról) megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat

kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulásának beszerzése.

c) Biztonsági rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelő a működési területén belül külön biztonságtechnikai rendszereket érintő

szabályzatban rögzítettek szerint vagyon- és munkavédelmi célból kamerarendszert

üzemeltet és a képfelvételeket a szabályoknak megfelelően tárolja.

Az adatkezelés jogalapja, az érintett megfelelő tájékoztatása mellett az adatkezelő

jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget

élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek

személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

d) Adatkezelő jogos érdekéhez fűződő üzleti megkeresések

Az adatkezelő a rendelkezésére álló nyilvános céginformációs adatbázisok

felhasználásával, piackutatással kiválasztott potenciális üzleti partnerek, valamint

meglévő ügyfelek részére termékei, szolgáltatásai ajánlása céljából megkereső

leveleket vagy e-maileket küld.

Az ehhez kapcsolódó adatkezelés célhoz kötött, az adattakarékosság elvét betartva,

nem ismétlődően, nem automatizált döntéshozatal szerint, az adatkezelő vezetői által

kontrollálva történik.

II/2. Adatkezelő szervezeten belüli természetes személyekhez (munkavállalókhoz)

kapcsolódó adatkezeléssel járó tevékenysége

Munkaerő kiválasztás során az érintettek köre, azon álláslehetőségek iránt érdeklődő

természetes személyek (pályázók), akik önéletrajzuk beküldésével önkéntes

hozzájárulásukat adják, hogy a társaság személyes adataikat kezelje.

A társaság anonim álláshirdetést nem ad fel.

Adatkezelés jogalapja kapcsolatfelvételig az érintett hozzájárulása, a munkáltató

válaszától, az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, az érintett kérésére

történő lépések megtételéhez szükséges.

Adatkezelés időtartama elutasított pályázók esetén a pozíció betöltéséig, amennyiben

az érintett úgy rendelkezik a pályázatát benyújtástól számított 1 évig további

jelentkezésekhez fenntartják.

Az alkalmazotti állományba felvett munkavállalókhoz kapcsolódó adatkezelések:

A munkaügyi adatbázis fenntartása a munkaszerződésekben foglaltak alapján

történik, az adatkezelő tevékenysége során jogi kötelezettségeinek tesz eleget a

bevallások benyújtásával, a munkaviszony bejelentésével, az adatszolgáltatások

megtételével.

Az adatkezelés időtartama az alkalmazott munkavállalóra vonatkozó nyugdíjkorhatár

betöltéséig tart, arra tekintettel, hogy az időközben munkáltatói állományból kikerült

munkavállalókra vonatkozó adatokat elkülönített módon, a biztonsági feltételek

betartásával kell megőrizni.

A munkavállalók szerepelnek az adatkezelő, munkáltató által készített

fényképfelvételeken, amelyeket weboldalán vagy közösségi média oldalán jelenít

meg. Ez az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget

élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek

személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A munkáltató minden érintett munkavállalót nyilatkoztat, a munkavállalókra

vonatkozó adatkezelések elveinek megismeréséről, a munkavállalókat jogaikról

tájékoztatja, ezek ismeretében a képfelvételek rögzítése, illetve közzététele a

munkavállalók hozzájárulásával történhet, amely hozzájárulás a későbbiekben

visszavonható ez esetben a képfelvétel eltávolításra kerül.

III. Adatkezelésben résztvevő külső partnerek

A külső partnerek státuszának azonosítására használt definíciók a következők.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az

adatokon végzik.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki,

vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; az

adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel

vagy az Adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy

Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére

felhatalmazást kaptak.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,

hogy harmadik fél-e.

Adatkezelő a fentiekben definiált partnereiről, illetve a feléjük történő adatátadás,

adattovábbítás eseteiről külön partnerenként szerződéssel rendelkezik, amelyekben a

kötelezettségek, felelősségek egyértelműen meghatározottak.

Az adatkezelő folyamataiban résztvevő partnerek nyilvántartását jelen tájékoztató

melléklete tartalmazza.

IV. Érintettek tájékoztatása, jogai

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a biztosítótól visszajelzést kapjon arra

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett

kérésére az adatkezelő rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai

másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében

meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái,

azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés

időtartama).

Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó,

általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében, az ott meghatározott

esetekben az érintett kérésére, illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az

érintett általa kezelt adatait. Amennyiben az érintett az adatkezelő által

nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az adatkezelő megtesz

minden ésszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett

adatait kezelő további adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében

meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes

adatait, amennyiben az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik. Az ilyen

személyes adatokat az adatkezelő a tárolás kivételével csak az érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,

vagy fontos közérdekből kezeli.

Adathordozhatósághoz való jog

Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban az adatkezelő, a

szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés

esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa rendelkezésre

bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható

formátumban kiadja az érintett részére illetve az érintett kérésére, ha az technikailag

megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik érintett által megjelölt, egyértelműen

azonosítható adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelő jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az

érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános

adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes

adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem

kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatban gyakorolható jogok

Az automatikus döntéshozatallal kapcsolatban az érintett jogosult emberi

beavatkozást kérni az adatkezelőtől telefonon, e-mail útján, kifejtheti, álláspontját

személyesen vagy kifogást nyújthat be a fenti lehetőségeken kívül a gazdasági társaság

székhelyére címzett levélben.

Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű

megjelölése mellett érvényes.

V. Panaszkezelés, Felügyeleti Hatóság

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az

ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: http://www.naih.hu

VI. Tájékoztató jogi háttere

A szabályzat az alábbi hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

▪ 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

▪ 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról

▪ 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről

▪ 2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről

▪ 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól

▪ 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

▪ 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

▪ 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névés

lakcímadatok kezeléséről

Az adatkezelő alkalmazásában 2018. május 25.

FONT PINCÉSZET KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

 6230 Soltvadkert Bócsai út 9.  

Tel/Fax: +36 78/482-733